Privacy Statement

Privacyverklaring 

Versie Maart 2021

 

QT Scan B.V. verwerkt persoonsgegevens en maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wet. In deze Privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten. 

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: 

·       Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en uw medische gegevens. 

·       Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie. 

·       Verwerkingsverantwoordelijke: diegene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van de Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring leest u hoe u dit kunt doen. 

Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in deze verklaring kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. 

 

Over QT Scan B.V.

QT Scan B.V. is gevestigd te Heerhugowaard, Dudokweg 55, 1703 DC, telefoonnummer 085-0291714 en kent een samenwerking met diverse rechtspersonen. 

QT Scan B.V. biedt verschillende soorten van diensten aan. QT Scan B.V. is ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de wet voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring worden beschreven. 

 

Welke persoonsgegevens verzameld QT Scan B.V. van u 

1.        QT Scan B.V. verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

·       Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)

·       Medische gegevens (bijvoorbeeld op welke datum u onze kliniek heeft bezocht)

·       Betalings- en verzekeringsgegevens

·       Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met het servicecentrum, de datum dat u voor een behandeling bij QT Scan B.V. bent geweest of digitale en/of schriftelijke correspondentie) 

De hierboven omschreven categorieën van persoonsgegevens ontvangen wij zowel rechtstreeks van u, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet. 

2.        Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt: 

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

·       Persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u zich voor een eerste afspraak bij ons meldt.

·       Persoonsgegevens die u verstrekt door gebruik te maken van ons zorgaanbod.

·       Persoonsgegevens die u verstrekt als gevolg van uw surfgedrag op onze website.

·       Gegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, klachten, e.d. 

3.        Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt: 

Het kan voorkomen dat u de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een verstrekking van hun persoonsgegevens aan QT Scan B.V.

4.        Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen:

Wij kunnen onder meer aanvullende persoonsgegevens ontvangen, zoals bijvoorbeeld via uw huisarts. Maar ook via sociale media, websites of diensten van derde partijen, voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven. 

 

Minderjarigen en wilsonbekwamen 

Als een patiënt minderjarig en/of wilsonbekwaam is, wordt hij vertegenwoordigd door een ander persoon. Er gelden specifieke regels voor het uitvoeren van patiënten rechten door deze vertegenwoordigers. Bij de regeling voor vertegenwoordiging maakt de wet onderscheid tussen:

·       Minderjarigen tot 12 jaar; 

·       Minderjarigen van 12 tot 16 jaar;

·       Minderjarigen van 16 en 17 jaar en wilsonbekwame minderjarigen; 

·       Meerderjarige wilsonbekwame patiënten 

 

Verwerkt QT Scan B.V. bijzondere persoonsgegevens?

QT Scan B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst(en) tot het verlenen van zorg en de daaruit voortvloeiende administratie, communicatie, wetenschappelijk onderzoek en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maakt QT Scan B.V. zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens. 

De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder meer gedetailleerd omschreven;

1.        Om een patiëntrelatie met u aan te kunnen gaan; 

Als u zich bij QT Scan B.V. meldt met een zorgvraag, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Dat zijn voor de hand liggende gegevens zoals onder andere uw naam, adres en woonplaats maar ook de zorgvraag die u heeft. 

2.        Om de relatie met u te onderhouden en interne opdrachten uit te voeren;

Als u patiënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon te onderhouden. Maar wij voeren ook zogenaamde ‘interne opdrachten’ uit. Denk bijvoorbeeld aan een laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of MRI. 

3.        Voor overleg met in- en externe medische specialisten; 

Het kan voorkomen dat voor overleg contact moet worden opgenomen met een collega medisch specialist binnen QT Scan B.V. of met een externe specialist. In dergelijke gevallen zullen persoonsgegevens worden uitgewisseld zoals onderzoekresultaten. 

4.        Voor de financiële afhandeling van de geboden zorg;

Ook hebben wij uw naam nodig om of met u of met uw zorgverzekering de geboden zorg financieel af te handelen. 

5.        Om uw en onze eigendommen te beschermen; 

Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van bewakingscamera’s. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Dit geldt zowel binnen de QT Scan B.V. als op onze parkeerplaatsen. 

6.        Voor het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst; 

Regelmatig worden bijeenkomsten over een bepaalde ziekte of behandeling georganiseerd. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten kunt u als patiënt, uw familie of vrienden informatie krijgen over het verloop van de ziekte en de mogelijke therapieën. Tevens kunt u ervaringen uitwisselen met de andere bezoekers. Via onze website kunt u zich hiervoor opgeven. 

7.        Om overeenkomsten met leveranciers aan te gaan en uit te voeren; 

Als u voor uw werk contact heeft met QT Scan B.V. kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een tijdelijke opdracht en u daarvoor toegang te kunnen geven tot het ziekenhuis.

8.        Om wettelijke verplichtingen na te komen; 

QT Scan B.V. mag gegevens delen als dit moet vanwege een wettelijk voorschrift. Voorbeelden hiervan zijn bepalingen in de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet marktordening 

gezondheidszorg (Wmg), kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg en de Wet publieke gezondheid. Op grond van de laatstgenoemde wet moet QT Scan B.V. bijvoorbeeld een beperkt aantal bepaalde besmettelijke ziekten direct melden bij de GGD. 

9.        Voor onze bedrijfsvoering; 

Als zorgverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze patiëntrelaties. Mede door het verwerken van uw gegevens kunnen wij door kwaliteitsbewaking de kwaliteit van de door ons geleverde zorg bevorderen. Zo benaderen wij u bijvoorbeeld via uw mailadres met de vraag of u uw ervaring met onze kliniek met ons wilt delen. 

10.     Verbeteren van de dienstverlening; 

Wij nemen telefoongesprekken op voor trainings- en coaching doeleinden, om onze dienstverlening te verbeteren, transacties te controleren, fraude te voorkomen en te bestrijden en te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Indien een gesprek is opgenomen en nog beschikbaar is, hebt u bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen. 

11.     Voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek; 

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. QT Scan B.V. beroept zich op drie van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van de overeenkomst, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van QT Scan B.V., uw toestemming of de wet. 

·       Uitvoering van de overeenkomst; Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst tot het leveren van zorg die u met ons heeft uit te voeren. 

·       Gerechtvaardigd belang; Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor gerechtvaardigde belangen van QT Scan B.V.. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over deze gerechtvaardigde belangen van QT Scan B.V..

·       Toestemming; Wij mogen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten zoals het verzenden van een nieuwsbrief. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?’ leest u hoe u dit kunt doen. 

De verwerking van uw medische gegevens is noodzakelijk voor een juiste behandeling. En de verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen QT Scan B.V. en haar patiënten, of voor de redelijke zakelijke belangen van QT Scan B.V. zelf. Bijvoorbeeld om onze patiënten te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om de belangen van QT Scan B.V. te verdedigen in een eventuele juridische procedure. 

Wij zullen zoveel als mogelijk de zogeheten ‘opt-out-regeling’ toepassen en toevoegen aan onze communicatie. Op die manier kunt u ons op gemakkelijke wijze berichten, wanneer u het niet langer op prijs stelt om communicatie van QT Scan B.V. te ontvangen. Ook kunt u natuurlijk altijd hiervoor contact met ons opnemen via ons telefoonnummer -0291714 of via ons contactformulier op de website. 

 

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens

QT Scan B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal QT Scan B.V. uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden voor hun marketingdoeleinden. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers: 

·       Concern; 

Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze vestiging(en) om gezamenlijk producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en patiënt ondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. 

Uw gegevens kunnen mogelijk ook gebruikt worden bij een audit. Dit is een onderzoek waarbij de kwaliteit van onze zorg getoetst wordt en kan door medewerkers van QT Scan B.V. of door een externe partij uitgevoerd worden. Een audit is een verplichting die voortkomt uit het behalen en behouden van onze keurmerken. Tijdens een audit is het soms nodig patiëntendossiers in te zien. De personen die deze audits uitvoeren zijn verplicht een geheimhoudingsverklaring te tekenen en tijdens deze inzage is altijd een medewerker van QT Scan B.V. aanwezig. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aan ons laten weten. 

·       Autoriteiten; 

Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen:

·       Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of

·       Indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging);

·       Indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;

·       Zorg dienstverleners; Bijvoorbeeld uw verzekeringsbedrijf voor de vergoeding van de door QT Scan B.V. geleverde zorg, of uw huisarts die door QT Scan B.V. over het behandelplan en/of uitslagen wordt geïnformeerd; of

·       Overig; Iedere derde partij voor welke wij uw toestemming hebben ontvangen om uw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan QT Scan B.V. nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname. 

 

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Mocht dat wel aan de orde zijn dan heeft QT Scan B.V. de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de wet. Voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de grenzen van de Europese Unie moeten alle Europese landen voldoen aan dezelfde regels uit de wet, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren. 

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt QT Scan B.V. uw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan. In het geval van medische gegevens is dat doorgaans 15 jaar. 

 

Categorie persoonsgegevens en bewaartermijn

·       Personalia: 15 jaar

·       Medische gegevens: 15 jaar

·       Betalings- en verzekeringsgegevens: 7 jaar

 

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

U heeft het recht de verzameling van uw persoonsgegevens door QT Scan B.V. in te zien, te rectificeren en/ of te wissen. Daarnaast kun u bij QT Scan B.V. uw volgende rechten inroepen: 

·       het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking;

·       het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; en 

·       het recht van bezwaar. 

Indien u een eigen account bij QT Scan B.V. heeft, dan heeft u inzage in een deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens rectificeren of wissen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw accountgegevens. 

 

Toekomstplannen bij QT Scan B.V.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt rectificeren of wissen (voor zover toelaatbaar) die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact met ons opnemen. Indien u geen eigen account heeft, kunt u voor uw recht op inzage, rectificatie of wissing van de over u geregistreerde persoonsgegevens contact met ons 

opnemen. Voor de uitoefening van uw recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of bezwaar, kunt u eveneens uw verzoek aan ons richten. 

Contact: 085-0291714 of via ons contactformulier op de website.
Houd u er rekening mee dat QT Scan B.V. aanvullende informatie kan opvragen om uw identiteit te verifiëren. 

 

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken? 

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst toestemming heeft gegeven. 

U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via ons telefoonnummer: 085-0291714 of via ons contactformulier op de website.  

 

Kunt u een klacht indienen?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door QT Scan B.V. kunt u terecht bij de Functionaris voor gegevensbescherming via info@qt-scan.com, de klachtenfunctionaris of indien u niet tevreden bent over de klachtafhandeling bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

U kunt uw klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Hoe zet QT Scan B.V.het gebruik van profiling in?

QT Scan B.V. maakt geen gebruik profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming. 

 

Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in Maart 2021.