Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap QT Scan B.V. gevestigd te Heerhugowaard zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81547072.

 

Artikel 1 – Definities

QT Scan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QT Scan B.V. (“QT Scan”), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81547072, gevestigd te (1703 DC) Heerhugowaard aan Dudokweg 55, die de gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden.

Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die krachtens de Overeenkomst Diensten afneemt van QT Scan.

Partijen: de Klant en QT Scan samen.

Diensten: bemiddelen bij de uitvoering van preventief medisch onderzoek (screening), second opinions, check-ups en/of behandelingen door zelfstandig handelende artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria, zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd, en overige Diensten die hiermee verband houden.

Overeenkomst: iedere schriftelijk vastgelegde wilsovereenstemming tussen QT Scan en de Klant gericht op het verlenen van Diensten door QT Scan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

Anamnese: mondeling of via een formulier door QT Scan aan de Klant gestelde vragen die betrekking hebben op zijn/haar gezondheidstoestand.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van Diensten door QT Scan.

2.        De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.        Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.

4.        Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

1.        Het uitbrengen van een offerte c.q. doen van een aanbieding verplicht QT Scan niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Klant.

2.        Kennelijke vergissingen en/of fouten in een offerte of aanbieding binden QT Scan niet.

3.        Door QT Scan uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij op de offerte anders is aangeven en gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

4.        De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding door de Klant van de offerte c.q. aanbieding van QT Scan en de daaropvolgende afspraakbevestiging voor het ondergaan van een onderzoek en/of behandeling door QT Scan aan de Klant.

5.        De Overeenkomst wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen QT Scan en de Klant, waar het anamneseformulier, het document “screening-informatie” en deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk onderdeel van uit maken en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken, in welke vorm dan ook.

6.        Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van QT Scan binden QT Scan alleen indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.

7.        Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien QT Scan hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

8.        QT Scan heeft te allen tijde het recht een Klant te weigeren. In dat geval is sprake van non-acceptatie.

 

Artikel 4 – Prijzen en tarieven

1.        Prijzen vermeld in brochures, websites, prijslijsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten luiden in euro’s (€).

2.        Indien met de Klant geen (vaste) prijs is overeengekomen, zal QT Scan de Klant voor de afgenomen diensten factureren tegen gebruikelijke tarieven.

3.        De tarieven van QT Scan worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd conform de CBS-index.

4.        QT Scan heeft het recht een redelijk bedrag aan administratie- en/of reserveringskosten in rekening te brengen bij de Klant, bijvoorbeeld voor begeleiding, consumptiegebruik in het ziekenhuis of de kliniek, rapportage- en/of verzendkosten.

 

Artikel 5 – Facturering en betaling

1.        Tenzij anders overeengekomen dient de Klant facturen van QT Scan voor of direct na de scan te betalen.

2.        De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het declareren van aan QT Scan verschuldigde kosten bij zijn/haar (zorg)verzekeraar. QT Scan geeft geen enkele garantie met betrekking tot vergoedingen door verzekeraars. 

3.        Indien de Klant niet of niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting jegens QT Scan voldoet, maakt QT Scan aanspraak op vergoeding van contractuele rente van 1% per maand vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is geraakt tot en met de dag der algehele voldoening. Daarnaast maakt QT Scan aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten van minimaal 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente, zulks met een minimum van€ 150,00.

4.        Een betaling van de Klant strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde (buiten(gerechtelijke)) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op het openstaande factuurbedrag. Betalingen worden eerst afgeboekt op de langst openstaande factuur, ook als de Klant bij de betaling een ander factuurnummer of andere omschrijving vermeldt.

5.        QT Scan behoudt zich het recht voor om, indien zij het vermoeden heeft dat de Klant zijn/haar verplichtingen jegens QT Scan niet zal nakomen, van de Klant zekerheid te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. De hiermee gepaard gaande kosten komen volledig voor rekening van de Klant.

6.        Indien de Klant in gebreke blijft met het stellen van voldoende zekerheid en/of het nakomen van zijn/haar verplichtingen jegens QT Scan, heeft QT Scan het recht haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en de schade die zij dientengevolge lijdt op de Klant te verhalen.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1.        Overeengekomen termijnen, waaronder uitslagtermijnen, dienen te worden beschouwd als indicatie en gelden nimmer als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een dergelijke termijn brengt QT Scan niet in verzuim. Hiervoor is in ieder geval één schriftelijke ingebrekestelling van de Klant vereist, waarbij QT Scan een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen.

2.        QT Scan kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie en gegevens door de Klant zijn verstrekt en de bedragen, waarvan is overeengekomen dat die bij vooruitbetaling zullen worden voldaan, door QT Scan ontvangen zijn.

3.        De Klant is verplicht volledige medewerking te verlenen aan QT Scan, teneinde QT Scan in staat te stellen de Overeenkomst na te komen. Indien de Klant de dienstverlening door QT Scan weigert of op andere wijze verhindert of belemmert, heeft QT Scan het recht de schade die zij dientengevolge lijdt op de Klant te verhalen.

4.        De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan QT Scan verstrekte informatie en gegevens.

5.        QT Scan is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 7 – Wijziging en annulering

1.        Geplande afspraken voor een onderzoek en/of behandeling kunnen door de Klant worden gewijzigd of geannuleerd tot 48 uur voor het afgesproken tijdstip.

2.        Mits de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn van 48 uur in acht wordt genomen, kan een afspraak drie keer kosteloos door de Klant worden gewijzigd. Een derde wijziging wordt beschouwd als annulering. De klant is dan de annuleringskosten genoemd in artikel 7 lid 3 t/m 5 verschuldigd aan QT Scan.

3.        Bij wijziging of annulering korter dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip is de Klant 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan QT Scan.

4.        Van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kan worden afgeweken indien de wijziging of annulering het gevolg is van een aantoonbare overmacht situatie, waaronder in ieder geval de volgende situaties worden begrepen
a) een ernstig of levensbedreigend ongeval, ernstige of levensbedreigende ziekte of overlijden van de Klant zelf, zijn/haar partner of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad.
b) materiële schade ontstaan aan zakelijke objecten van de Klant waardoor zijn/haar aanwezigheid dringend gewenst is;
d) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant, zijn/haar partner, of een bij de Klant inwonend kind, dringend een medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan;

e) indien uit een schriftelijke verklaring van een arts blijkt dat de Klant wegens ziekte niet in staat is te reizen.

5.        Wijziging of annulering dient schriftelijk te geschieden. Telefonische wijzigingen of annuleringen dienen altijd onverwijld te worden opgevolgd door een schriftelijke bevestiging door de Klant.

6.        Indien de Klant niet verschijnt op een geplande afspraak blijft de Klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd aan QT Scan. Er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie plaats.\


Artikel 8 – Vertrouwelijke gegevens

1.        Partijen zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen en zijn –indien van toepassing- gehouden deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan hun medewerkers en door hen ingeschakelde derden.

2.        QT Scan draagt zorg voor een zorgvuldige cliënten administratie overeenkomstig de wettelijke privacyregels.

3.        QT Scan bewaart de anamnesegegevens van de Klant in een dossier. De Klant heeft recht op inzage in zijn/haar dossier na indiening van een schriftelijk verzoek hiertoe bij QT Scan en betaling van de verschuldigde administratiekosten. QT Scan heeft het recht een verzoek om inzage te weigeren als hierdoor de privacy van een ander dan de Klant in het geding komt of dreigt te komen.

4.        De onderzoeksresultaten van de Klant worden door QT Scan uitsluitend gebruikt voor het maken van een (integrale) rapportage waarvoor deze gegevens noodzakelijk zijn of bij mogelijke nazorgtrajecten, wetenschappelijk onderzoek en/of andere vormen van serviceverlening. QT Scan werkt hierbij met een verplichte geheimhoudingsverklaring en verklaart de Klant dat gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij anders overeengekomen.

5.        Indien QT Scan op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en QT Scan zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter, erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is QT Scan niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

6.        QT Scan heeft het recht over haar dienstverlening te publiceren, hierover presentaties en/of lezingen te houden, hiervoor reclame te maken etc. Indien QT Scan hierbij gebruikt maakt van casuïstiek, zal dat altijd in geanonimiseerde vorm plaatsvinden, zodat de privacy van de Klant te allen tijde wordt gewaarborgd.

7.        Indien klant niet (langer) wenst dat QT Scan haar contactgegevens gebruikt kan zij zonder opgave van reden, kosteloos en te allen tijde verzet aan tekenen tegen het (verdere) gebruik van de contactgegevens door een email te sturen naar info@qt-scan.com. Tevens biedt elk bericht van QT Scan de mogelijkheid om kosteloos verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van contactgegevens.

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten

1.        QT Scan behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de relevante wet- en regelgeving.

2.        Alle door QT Scan verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van QT Scan worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.        QT Scan is gerechtigd de door haar dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1.        QT Scan treedt op als uitvoerder van scans in opdracht van de Klant, de verwijzend arts, ziekenhuis, kliniek en/of laboratorium. QT Scan is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud, uitslagen en uitvoering van onderzoeken en/of (be)handelingen door de artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria waarmee QT Scan samenwerkt.

2.        QT Scan werkt samen met in Nederlandse BIG-geregistreerde radiologen. In sommige gevallen kan QT Scan uitwijken naar radiologen in het buitenland, bijvoorbeeld wanneer bepaalde specialiteiten gewenst zijn voor specifieke QT Scans. De verslagen worden door de radiologen, via QT Scan, naar de huisarts van de Klant gestuurd, tenzij de Klant aangeeft dat niet te willen. In dat geval wordt een verslag uitsluitend aan de Klant verstrekt. 

3.        QT Scan is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van QT Scan.

4.        QT Scan is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen.

5.        QT Scan is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die QT Scan bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

6.        QT Scan is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook door nalatigheden, spel- of typefouten en dergelijke, alsmede ten gevolge van storingen in de door QT Scan gebruikte apparatuur.

7.        Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van QT Scan en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

8.        Aansprakelijkheid van QT Scan is, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van QT Scan, beperkt tot directe, materiële schade en tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid verzekering van QT Scan in het voorkomende geval dekking biedt.

9.        In gevallen waarin de aansprakelijkheid verzekering van QT Scan geen dekking biedt is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,00.

10.     Aansprakelijkstelling van QT Scan dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de tekortkoming aan de zijde van QT Scan is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt de aansprakelijkstelling niet in behandeling genomen door QT Scan.

11.     Aansprakelijkstelling van QT Scan schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

12.     De Klant kan zich met klachten of aansprakelijkstellingen die betrekking hebben op het functioneren van artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria waarmee QT Scan samenwerkt wenden tot QT Scan, maar dient zich ervan bewust te zijn dat QT Scan slechts kan bemiddelen bij de afhandeling hiervan. De artsen, ziekenhuizen, klinieken en/of laboratoria zijn zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van dergelijke klachten/aansprakelijkstellingen.

 

Artikel 11 – Overmacht

1.        In geval van overmacht is QT Scan gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot dat de overmacht situatie is opgeheven.

2.        Onder overmacht wordt mede verstaan, naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, uitval dan wel storing van verbindingen van (interne) netwerken van QT Scan en/of telecom-of internetproviders.

3.        QT Scan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmacht situatie intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

4.        Voor zover QT Scan bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of nog zal kunnen nakomen, heeft zij het recht het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de Overeenkomst te factureren aan de Klant. De Klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

5.        Als de overmacht situatie langer dan 2 maanden voortduurt zijn partijen bevoegd om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

 

Artikel 12 – Ontbinding

1.        Partijen zijn bevoegd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien de andere partij:
a) door surseance van betaling, faillissement, (wettelijke) schuldsanering, beslaglegging of anderszins in betalingsonmacht komt te verkeren dan wel ophoudt te bestaan;
b) één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) nakomt en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.

2.        Ontbinding van de Overeenkomst geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bijdragen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.        Op alle rechtsverhoudingen tussen QT Scan en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.        Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Alkmaar, met dien verstande dat QT Scan te allen tijde een geschil ter beoordeling kan voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.